stedenbouw . landschap . planologie

 

Analyse

Levend Landschap Zuid-Holland

Opdrachtgever

provincie Zuid-Holland


Looptijd

2005 - 2006


Opdrachtomschrijving

Ten behoeve van nieuw provinciaal ruimtelijk beleid een gebiedsindeling maken en per gebied de specifieke opgaven voor landbouw en landschap formuleren. Dit als basis voor een visie op toekomstige gebiedsgerichte ontwikkelingen.


In een aanvullende Contourennota moet dieper worden ingegaan op de wijze waarop de verschillende gebiedsvisies gerealiseerd kunnen worden, wat daarbij de provinciale rol is en welke instrumenten daarbij kunnen worden gehanteerd.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html