stedenbouw . landschap . planologie

 

Opgave

Opdrachtgever

gemeente Weststellingwerf


Looptijd

winter 2011 - herfst 2012


Opdrachtomschrijving

Eigendom en beheer van het Spokedamgebied bij Noordwolde staan op de tocht. Het gemeentebestuur wil de opties voor verplaatsing van het sportpark in het Spokedamgebied naar een locatie dichterbij het dorp laten onderzoeken in combinatie met een verkenning van de kwaliteiten in de dorpsrand (met voorstellen voor verbetering). Dit om voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen in de toekomst.


In samenwerking met

Planmaat & Bertus de Jong

Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van het groene recreatiegebied Spokedam ten zuiden van Noordwolde, moet bezuinigen en meer geld maken. Dit kan betekenen dat er een nieuwe eigenaar komt voor het gebied, met nieuwe plannen. In het Spokedamgebied ligt ook een gemeentelijk sportcomplex, met ruimte voor tennis, voetbal en korfbal, dat binnen afzienbare tijd een renovatie moet ondergaan. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een plan voor de dorpskom en wordt de interne ontsluitingsstructuur onder de loep genomen. Voldoende reden voor het gemeentebestuur om Nieuwe Gracht te vragen in deze onzekere tijden de verschillende opties voor het gebied te verkennen (en globaal door te laten rekenen) voor zowel handhaving of verplaatsing van het sportcomplex, een visie te ontwikkelen op de dorpsranden en dorpsentrees en waar nodig voorstellen te doen voor verbetering. Dit mede tegen de achtergrond van een betere bereikbaarheid van buitengebied en dorpskern voor bewoners en recreanten. Afstemming met de plannen voor de herontwikkeling van het dorpshart en ingrepen in de verkeersstructuur vormde een voorwaarde.


Omdat het om een verkenning van mogelijkheden gaat (en niet een concreet uitvoerings- plan) en hoogstens de richting gewezen dient te worden om onzekere toekomstige ontwikkelingen tegemoet te kunnen treden, is er bewust voor gekozen met burgers, ambtenaren en gemeentebestuur in discussie te treden. Open (powerpoint)presentaties zijn daarin behulpzamer dan stapsgewijs een nota of boekwerkje samen te stellen en ter bespreking voor te leggen. De verkenning is ook op deze wijze tot stand gekomen. Pas op het einde is een schriftelijk verslag van de uitkomst van het proces gemaakt.

 

Noordwolde

plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html