stedenbouw . landschap . planologie

 

De provincie Gelderland verlaagde - onder invloed van de snel groeiende woningcrisis - in 2010 het enkele jaren daarvoor nog verhoogde regionale programma fors. Binnen de regio kostte het zeer veel (politieke) moeite om tot herverdelingsafspraken te komen. Ook in Tiel was het aanbod aan beschikbare locaties groter dan de nieuw berekende behoefte. Uit het oogpunt van welbegrepen eigenbelang zet de gemeente Tiel niet in op het binnenhalen van een maximaal programma, maar op een herijking van het lopende programma, gericht op financiële en juridische haalbaarheid en gekoppeld aan maximale ruimtelijke kwaliteit in deze aantrekkelijke regiostad aan de Waal. De structuurvisie Tiel 2030, die Nieuwe Gracht in 2008 in opdracht van het gemeentebestuur heeft opgesteld, was leidraad in dit herijkingsproces. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat geïnvesteerd blijft worden op plekken die bijdragen aan de aantrekkelijkheid én bereikbaarheid van de fraaie binnenstad.


De opdracht is in nauwe samenwerking met de betrokken ambtenaren uitgevoerd. Ongeveer 40 potentiële locaties zijn bezocht, in kaart gebracht en gekwalificeerd op een lijst van financiële, juridische en ruimtelijke criteria. Wat betreft dat laatste speelde ook een rol of programmaverlaging, omvorming of (tijdelijke) groenbestemming opties zouden kunnen zijn waardoor mogelijk een nieuw perspectief voor een locatie geboden zou kunnen worden.
Met behulp van enkele keuzescenario’s is in het gemeentebestuur bediscussieerd wat de beste strategie zou kunnen zijn om - samen met de marktpartners - de crisis het hoofd te bieden, het bouwprogramma zoveel mogelijk op peil te houden én de ruimtelijke kwaliteit in Tiel te versterken.


In juni 2012 is het nieuwe, verlaagde en veel flexibeler programma door de gemeenteraad aangenomen en aan de regio Rivierenland en de provincie Gelderland aangeboden.

Woningbouwprogrammering Tiel

Opgave

Opdrachtgever

gemeente Tiel


Looptijd

september 2011 - juni 2012


opdrachtomschrijving

Door de crisis is de vraag naar woningen onder druk komen te staan, ook in Tiel.


In opdracht van de gemeente heeft Nieuwe Gracht het woningbouwpro-gramma uit de structuurvisie 2030 herijkt met de nadruk op behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Tiel.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html