stedenbouw . landschap . planologie

 

In de SportLandkaart Nederland is verkend welke (extra) sportaccommodaties nodig zijn voor het organiseren van EK’s, WK’s en OS in Nederland. Een van de conclusies luidde dat dit per regio nader uitgediept en geconcretiseerd zou dienen te worden, omdat een sportieve bevolking en breedtesport de grondslag vormen voor elke olympische ambitie.


De provincie Flevoland nam als eerste de handschoen op. Sportservice Flevoland startte het traject “Sport op de kaart van Flevoland’ met als oogmerk de SLK te actualiseren en uit te werken in een Sportkaart Flevoland, de lange termijn ambities te verhelderen en toe te spitsen op een beperkt aantal ‘eigen’ speerpuntsporten en (topsport)evenementen, met publieke en private partners gezamenlijke energie te genereren en plannen af te stemmen en het onderbouwen van het ruimtelijke en economische belang van (topsport)faciliteiten en evenementen.


Gemeenten, maatschappelijke en sportorganisaties en bedrijfsleven in Flevoland werkten enthousiast mee en hadden een belangrijke inbreng in een eerste werkatelier, waar niet alleen kennis en ambities werd uitgewisseld, maar ook mogelijkheden voor meer topsport en Flevolandse evenementen werden verkend.


De resultaten zijn gerapporteerd in de Sportkaart Flevoland, waarin ook het uitgebreide werkboek voor het atelier (alle sportdata op kaart, ruimtelijk-economische betekenis van sport) een plek heeft gekregen. In het najaar van 2012 zijn op een tweede bijeenkomst de resultaten bestuurlijk vastgelegd en concrete afspraken gemaakt met de partners.


* De Sportlandkaart (SLK) is een uitwerking van het Olympisch Plan van NOC*NSF (bureau Nieuwe Gracht, 2010).

Opgave

Sportkaart Flevoland

Opdrachtgever

Sportservice Flevoland (SSF)


Looptijd

voorjaar 2011 - herst 2012


opdrachtomschrijving

Actualiseren en uitwerken van de Sportlandkaart Nederland voor de provincie Flevoland.


Met publieke en private partners ambities bepalen, samenwerkingen opzetten en een programma ontwikkelen voor een ‘sportiever Flevoland’, als onderdeel van het Olympisch Plan van NOC*NSF.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html